Laban Dictionary

Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh, Anh - Anh.
Tra từ nhanh, mọi lúc mọi nơi