Tiếng Việt

Laban Key IOS's Privacy Policy

At VNG, we take your privacy very seriously in Laban Key. We do not collect or transfer your data to any remote servers. All input you type in through Laban Key is processed locally only.

Why does Laban Key ask users to enable full access mode?

We need full access mode to apply the changes you make in Laban Key’s settings screens to the keyboard. Due to Apple’s technical design of third-party keyboard framework, the only way to apply these settings is by enabling full-access mode for the keyboard. We do not use Full Access mode for any other reasons.

When you allow full access mode, you will encounter a warning that reads “Full access allows the developer to transmit anything you type, including things you have previously typed with this keyboard. This could include sensitive information such as your credit card number or street address." This warning applies to all third-party keyboards, not only Laban Key. However, even in this Full Access mode, Laban Key does not collect data that you type in.

Withdrawing Consent

At any time you may withdraw consent of Full Access Mode by simply accessing the settings and disabling this feature. In such case, Laban Key still functions properly with its default options, including Simple Telex mode, suggestion enabled.

Policy Updates

Periodically, we may update this privacy policy. When that happens, we will post the updates in this website and in our application. We will not automatically collect your data without your explicit consent.

Thỏa thuận bảo mật của Laban Key IOS

Tại VNG, Laban Key rất chú trọng trong việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết không thu thập và trao đổi thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba. Tất cả những dữ liệu bạn nhập vào thông qua bàn phím Laban Key sẽ chỉ được xử lý trên thiết bị của bạn và không được gửi đi bất kỳ đâu.

Tại sao Laban Key yêu cầu sử dụng quyền Full Access Mode?

Chúng tôi cần chế độ Full Access Mode để áp dụng các thay đổi trong màn hình Tùy Chỉnh vào bàn phím. Do hạn chế của Apple đối với các bên thứ ba phát triển bàn phím, Full Access Mode là cách duy nhất để những thay đổi ở màn hình Tùy Chỉnh được áp dụng trên bàn phím. Chúng tôi không sử dụng quyền Full Access Mode cho bất kỳ lý do nào khác.

Khi bạn bật chế độ Full Access Mode, thiết bị sẽ hiển thị cảnh báo "Full access allows the developer to transmit anything you type, including things you have previously typed with this keyboard. This could include sensitive information such as your credit card number or street address." Cảnh báo này được hiển thị đối với tất cả các bàn phím của bên thứ ba, không chỉ Laban Key. Tuy nhiên ngay cả khi chế độ này được bật, Laban Key cũng không thu thấp các dữ liệu mà bạn nhập thông qua bàn phím Laban Key.

Không chấp nhận thỏa thuận

Bất ký lúc nào bạn cũng có thể tắt chế độ Full Access Mode bằng cách vào Settings, chọn Keyboards, chọn Laban Key và tắt chế độ này. Trong trường hợp Full Access Mode bị tắt, Laban Key vẫn hoạt động bình thường với các tùy chọn mặc định bao gồm kiểu gõ Simple Telex, gợi ý từ.

Thay đổi thỏa thuận

Thỏa thuận này có thể được thay đổi định kỳ. Mỗi khi thay đổi về thỏa thuận chúng tôi sẽ cập nhật trên trang web của Laban Key. Chúng tôi sẽ không tự động thu thập dữ liệu nếu không có được sự cho phép của bạn.

Back to top